Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν φορολογικά πιστοποιητικά


Αρμοδιότητα των προϊσταμένων των εφοριών Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν φορολογικά πιστοποιητικά

Πρόστιμα από 10.000 έως και 100.000 ευρώ θα μπορούν να επιβάλουν, στο εξής, οι προϊστάμενοι των εφοριών στις Α.Ε. και στις ΕΠΕ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό.


Το «πράσινο φως» έδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, ο οποίος, με σχετική απόφασή του (υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1069/8.4.2013), μεταβίβασε την εν λόγω αρμοδιότητα σε όλους τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών επιβολής και είσπραξης των προστίμων.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.


Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων, που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.

Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία, με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών.

Απεικόνιση συναλλαγών

Τα φυσικά πρόσωπα, δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι κ.λπ., που μετέχουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σύμβασης έργου, σε ερευνητικά προγράμματα, επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών όσο και από διάφορους φορείς, θεωρείται ότι δεν είναι ερευνητές, αλλά παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχοντες σε ερευνητικό έργο, και ως εκ τούτου για την περιστασιακή συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεα από άλλη αιτία.

Για τη δραστηριότητά τους αυτή δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, για την αμοιβή δε που λαμβάνουν, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής, εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο απόδειξη δαπάνης.

Αυτά γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. Δ15Α/ 1053283ΕΞ/28.3.2013 εγκύκλιο που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, στην οποία υπογραμμίζεται ότι τα ανωτέρω αναλογικά ισχύουν και για τις κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς εποπτευόμενοι από το υπουργείο Παιδείας και προσφέρουν ως επιμορφωτές, δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες υποστήριξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ανάθεσης σε εν ενεργεία δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα, ομάδων προσώπων.

Διευκρινίζεται, εξάλλου, ότι ο εν ενεργεία δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, που ασχολείται ως εισηγητής, δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία και δεν εκδίδει στοιχεία για τη δραστηριότητά του αυτή, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού για κάποια άλλη δραστηριότητα.

Πηγή: e-magazino.gr
Categories: