Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Από Πέμπτη οι αιτήσεις για δωρεάν υποδοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η προθεσμία λήξης της διαδικασίας ορίστηκε στις 2 Αυγούστου

Από Πέμπτη οι αιτήσεις για δωρεάν υποδοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεκινά την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γονιών για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε επιδοτούμενες θέσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Η προθεσμία λήγει στις 2 Αυγούστου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων να ενταχθούν στο πρόγραμμα βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφονηπιακών Σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, των παιδικών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  (ΚΔΑΠ-Μ.Ε.Α).
Η Αίτηση Συμμετοχής διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.A.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07/2013 έως 2/08/2013. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14.00μ.μ.
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στις εξής διευθύνσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτουσών μητέρων.
Γραφεία Αθηνών: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα (Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας)

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη (Κεντρικής Μακεδονίας)

Γραφείο Λάρισας: Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα (Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων).

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών-Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε επίπεδο Δήμου.


Η ανάρτηση των Πινάκων (ωφελούμενες, επιλαχούσες) θα γίνει στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr στις 25/8/2013.

Όροι-προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ελληνίδες ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργες ή 
β) να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα η 
γ) να είναι αυτοαπασχολούμενες

Επίσης έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 για μητέρες που έχουν 3 ή 4 παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού). 

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες για να προμηθευτούν το «Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για ωφελούμενες μητέρες» μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤΑ.


Πηγή: tovima.gr
Categories: