Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Το πρώτο 15νθήμερο Ιουλίου οι αιτήσεις για 450 προσλήψεις μόνιμων στην ΔΕΗ

Το πρώτο 15νθήμερο Ιουλίου οι αιτήσεις για 450 προσλήψεις μόνιμων στην ΔΕΗ 


Την Τετάρτη 1η Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην 3K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ ΑΕ. 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr) ολοκληρώνονται στις 15 Ιουλίου, ενώ έως τις 20 Ιουλίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10 την αίτηση σε εκτυπωμένη μορφή, παράβολο των 15 ευρώ, φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν: Τεχνικούς Ορυχείων, Τεχνικούς Δομικών Εργων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Μηχανοτεχνίτες ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Ηλεκτροτεχνίες Δικτύων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού και Αναλυτές-Προγραμματιστές. 

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει δεκάδες υπηρεσίες, διευθύνσεις, Αυτόνομους και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και, συγκεκριμένα, στην Αθήνα, στην Αρκαδία, τη Φλώρινα, την Κοζάνη, τη Ρόδο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

Προσόντα 

Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τον ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή στη βεβαίωση, ή σε άλλη επαγγελματική άδεια. 

Ειδικά για την ειδικότητα ΔΕ Αναλυτές-Προγραμματιστές ζητείται δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή απολυτήριος τίτλος κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Ειδικά προσόντα όπως άδεια οδήγησης, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους και άλλα προβλέπει η προκήρυξη για καθεμία από τις ειδικότητες.dikaiologitika